تاریخچه مرکز مشاوره یاشام

اشتراک‌گذاری

ایده اولیه تأسیس مرکز خدمات روانشناختی و مشاوره ای یاشام به اوایل سال 94 برمی گردد. خوشبختانه پس از دریافت مجوزهای لازم از سوی سازمان بهزیستی و نظام روانشناسی و مشاوره، این مرکز در تاریخ 18 مهر 96 مطابق با 10 اکتبر 2017 و همزمان با روز جهانی سلامت روان افتتاح گردید. آیین افتتاح مرکز با حضور گرم ریاست و معاونین محترم اداره کل بهزیستی استان آذربایجانشرقی و شهرستان تبریز، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره استان، اداره کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان صدا و سیما، خبرنگاران و اصحاب رسانه، و همچنین اساتید، همکاران، و دانشجویان محترم روانشناسی از سراسر استان برگزار شد.

در این آیین که با حضور بیش از 120 نفر از مشاوران و متخصصان بهداشت روان برگزار شد، پیام تبریک پروفسور ساثز کوپر (رئیس محترم اتحادیه بین المللی علوم روانشناختی IUPsyS) و همچنین پیام تصویری پروفسور فونز فایفر (رئیس محترم انجمن بین المللی روانشناسی بین فرهنگی IACCP) پخش گردید.

ایده اولیه تأسیس مرکز خدمات روانشناختی و مشاوره ای یاشام به اوایل سال 94 برمی گردد. خوشبختانه پس از دریافت مجوزهای لازم از سوی سازمان بهزیستی و نظام روانشناسی و مشاوره، این مرکز در تاریخ 18 مهر 96 مطابق با 10 اکتبر 2017 و همزمان با روز جهانی سلامت روان افتتاح گردید. آیین افتتاح مرکز با حضور گرم ریاست و معاونین محترم اداره کل بهزیستی استان آذربایجانشرقی و شهرستان تبریز، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره استان، اداره کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان صدا و سیما، خبرنگاران و اصحاب رسانه، و همچنین اساتید، همکاران، و دانشجویان محترم روانشناسی از سراسر استان برگزار شد.

در این آیین که با حضور بیش از 120 نفر از مشاوران و متخصصان بهداشت روان برگزار شد، پیام تبریک پروفسور ساثز کوپر (رئیس محترم اتحادیه بین المللی علوم روانشناختی IUPsyS) و همچنین پیام تصویری پروفسور فونز فایفر (رئیس محترم انجمن بین المللی روانشناسی بین فرهنگی IACCP) پخش گردید.

ایده اولیه تأسیس مرکز خدمات روانشناختی و مشاوره ای یاشام به اوایل سال 94 برمی گردد. خوشبختانه پس از دریافت مجوزهای لازم از سوی سازمان بهزیستی و نظام روانشناسی و مشاوره، این مرکز در تاریخ 18 مهر 96 مطابق با 10 اکتبر 2017 و همزمان با روز جهانی سلامت روان افتتاح گردید. آیین افتتاح مرکز با حضور گرم ریاست و معاونین محترم اداره کل بهزیستی استان آذربایجانشرقی و شهرستان تبریز، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره استان، اداره کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان صدا و سیما، خبرنگاران و اصحاب رسانه، و همچنین اساتید، همکاران، و دانشجویان محترم روانشناسی از سراسر استان برگزار شد.

در این آیین که با حضور بیش از 120 نفر از مشاوران و متخصصان بهداشت روان برگزار شد، پیام تبریک پروفسور ساثز کوپر (رئیس محترم اتحادیه بین المللی علوم روانشناختی IUPsyS) و همچنین پیام تصویری پروفسور فونز فایفر (رئیس محترم انجمن بین المللی روانشناسی بین فرهنگی IACCP) پخش گردید.